Svensk Tillväxtbarometer har funnits sedan 1997 och tjänat näringslivet genom att tidigt sätta fingret på de faktorer som kommer att påverka marknadsutvecklingen internationellt. Projektet drivs av Blue Institute med finansiering från VINNOVA.

Svensk Tillväxtbarometer syftar till att främja förståelsen för hur förutsättningar för tillväxt påverkar näringslivets strategiska handlingsutrymme. Kärnan är en metodik som validerar och analyserar indikatorer i dialog mellan företagsledare. Utgångspunkten är tillgängliga analyser och indikatorer som ställs mot varandra och sätts i förhållande till företags- och branschspecifika tillväxtförutsättningar. På så sätt utgör Svensk Tillväxtbarometer en virtuell och delad analysfunktion för företagen och syftar till en djupare förståelse för näringslivets förutsättningar för värdeskapande globalt och i Sverige.

Verksamheten adresserar två huvudfrågeställningar:
Hur kan värdeskapandet komma att utvecklas de närmaste 0,5-3 åren?
Vad är förutsättningarna för marknadstillväxt, produktivitet, lönsamhet?
Hur påverkar den globala utvecklingen förutsättningarna för värdeskapande verksamhet i Sverige?
Vilka är de viktigaste drivkrafterna och motkrafterna för värdeskapandet?
Vad är potentiella källor till förändringar i krafternas styrka?
Kan dessa krafter speglas i data, särskilt genom ledande indikatorer?

Frågeställningarna adresseras i en process som involverar en industrigrupp och en fakultet. Industrigruppen består av företrädare för företag som i mötena ger sin företags- och branschspecifika bild marknadsutvecklingen samt problematiserar kring drivkrafter och motkrafter för den egna affären. Genom engagemang med företagen skapas och upprätthålls en levande lista på de breda drivkrafterna och motkrafterna för tillväxt.

Fakultetens roll är att fånga upp dessa drivkrafter, bereda dem och analysera förutsättningarna för tillväxt och värdeskapande på kort- och medellång sikt. Fakultetens och industrigruppens gemensamma, övergripande analys samt djupare analys av aktuella teman sammanställs i en Outlook. Outlooken kommuniceras också i ett öppet seminarium.

Fakulteten består av:
Arne Bennborn, fd ABB
Lena Hagman, Chefsekonom Almega
Jan Häggström, Chefsekonom Svenska Handelsbanken
Mats Kinnwall, Analysansvarig Svensk Tillväxtbarometer
Göran Liljegren, Ordförande Blue Institute
Anders Rune, Chefsekonom Teknikföretagen
Benjamin Ståhl, Operativt ansvarig Svensk Tillväxtbarometer